Hyppää sisältöön

Micro Magicin tietosuojaseloste

 1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste on tarkoitettu Micro Magic Oy:n asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille mukaan lukien verkkosivujemme käyttäjät ja markkinointitoimintamme kohteet. Seloste kattaa tarjoamiimme tuotteisiin ja palveluihin liittyvän liiketoiminnan.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mitä henkilötietoja me keräämme sinusta ja miten näitä tietoja käytetään.

Micro Magic Oy (jäljempänä ”Micro Magic” tai ”Me”) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme tarjoamiimme palveluihin (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa myyntitiimimme, myynti@micromagic.fi.

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme käyttämään kohtuullisia keinoja ilmoittaaksemme sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.6.2021.

 1. Yhteystiedot ja rekisterin ylläpitäjät: 

Rekisterinpitäjä:

Nimi: Micro Magic Oy
Y-tunnus: 1783913-6
Postiosoite: Rahkolankuja 19, 39500 Ikaalinen
Sähköposti: myynti@micromagic.fi
Puhelinnumero: 010 328 4708

Jos sinulla on kysymyksiä tai muuta asiaa tähän tietosuojaselosteeseen voit ottaa yhteyttä meihin yllä olevien yhteystietojen avulla.

 1. Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitukset

Käsittelemme Rekisterissä yhteistyökumppaneidemme edustajien, potentiaalisten asiakkaidemme, asiakkaidemme sekä muiden vastaavien tahojen yhteyshenkilöiden (ns. intressiryhmät) (jäljempänä myös ”Sinä”) henkilötietoja.

Käsittelemme henkilötietojasi vain lain sallimiin liiketoiminnallisiin tarkoituksiin ja täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme. Näitä käsittelytarkoituksia ovat:

Myynti ja siihen liittyvät palvelut:

 • Myyntikäsittely kuten tilaukset/ostot, toimitukset, laskutus, perintä ja luottorajan tarkistus
 • Takuut, laadun varmistaminen, reklamaatiot, palautteet, tiedustelut ja muu tuotteisiin ja palveluihin liittyvä kommunikointi kanssasi
 • Verkkokauppa ja sen ylläpito

Markkinointi mukaan lukien verkkoseuranta ja kohdennettu mainonta:

 • Erilaiset asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille suunnatut markkinointitoimenpiteet (kuten suoramarkkinointi) käyttäen erilaisia viestimiä kuten posti, puhelu, sähköposti, verkkosivut, sosiaalinen media ja verkkokeskustelu
 • Mielipide- ja markkinointitutkimukset
 • Markkinointitapahtumat ja – kilpailut
 • Palvelujen ja verkkosivujen käytön seuranta markkina-analyysiä, tutkimustoimintaa, yksilöllisiä palveluja ja kohdennettua mainontaa varten

Liiketoiminnan kehittäminen:

 • Tuotteiden ja palvelujen analysointi, tilastoiminen ja kehittäminen
 • Palvelujen ja verkkosivujen käytön seuranta palvelujen kehittämiseen ja optimointiin
 • Sisäinen koulutus

Tietoturva:

 • IT-ympäristöjen tietoturvan varmistaminen
 • Lakisääteisten oikeuksiemme turvaaminen esim. puolustautuminen oikeusvaateeseen tai riidan ratkaiseminen

Lisäksi henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi kuten väärinkäytösten estämiseksi ja muiden osapuolten etujen suojaamiseksi.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot

Voimme käsitellä Rekisterissä seuraavia yhteistyökumppaneidemme edustajia sekä potentiaalisten asiakkaidemme yhteyshenkilöitä koskevia henkilötietoja:

 • nimesi;
 • edustamasi yritys;
 • asemasi edustamassasi yrityksessä;
 • yhteystietosi (sähköpostiosoite ja puhelinnumero);
 • edustamasi yrityksen postiosoite ja sijaintivaltio;
 • yhteystietosi sosiaalisessa mediassa; ja
 • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tietosi (esim. uutiskirjeen tilaus);
 • rekisterinpitäjän palvelimelle tallentuneet tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio);
 • tiedot toiminnastasi Micro Magicin verkkopalveluissa (esim. täyttämäsi lomakkeet ja niihin syötetyt tiedot, klikatut linkit ja aineistojen lataukset).
 1. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Keräämme henkilötietoja Micro Magicin rekisteröityjen oman toiminnan kautta, rekisteröidyiltä itseltään sekä julkisista internet-tietolähteistä ja kaupallisista yritysrekistereistä.

 1. Henkilötietojesi käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset

Henkilötietojesi käsittelyn peruste on alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva oikeutettu etumme.

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on rekisteröidyn tai rekisteröidyn edustaman yrityksen ja Micro Magicin välisen markkinointiviestinnän toteuttaminen. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

 1. Henkilötietojesi säännönmukaiset luovutukset

Käytämme kolmansien osapuolten palveluja henkilötietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen. Tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille silloin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Kolmannet osapuolet toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin.

Voimme siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan lain mukaisella perusteella.

 1. Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksissa, joita varten ne on kerätty. Sen jälkeen henkilötiedot poistetaan tai tehdään nimettömiksi.

 1. Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Mahdollinen asiakkaan henkilötietoa koskeva manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajoitettu pääsy. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Muun kuin manuaalisen aineiston osalta Micro Magic on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet asiakkaan henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tietojen käyttämiseltä tai tietojen tuhoutumiselta. Asiakkaalle tarjotusta palvelusta riippuen Micro Magicin teknisestä ylläpidosta vastaavalla henkilökunnalla saattaa olla pääsy palveluihin liitettyjen henkilöiden henkilötietojen tarkastelemiseen esimerkiksi tukipalvelutoiminnan yhteydessä. Micro Magicin henkilökunta on allekirjoittanut erillisen tietosuojasopimusliitteen. Henkilöstön oikeudet ja valtuudet palveluiden tuottamisessa käytettävissä tietojärjestelmissä rajataan työtehtävien laajuus huomioon ottaen ja järjestelmiin pääsyä hallitaan kohdennettujen käyttöoikeuksien kautta.

 1. Yhteydenotot

Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse asiakaspalveluumme osoitteeseen myynti@micromagic.fi. Voit myös ottaa yhteyttä verkkosivustomme palautelomakkeen kautta, henkilökohtaisesti toimipisteissämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Micro Magic Oy
Rahkolankuja 19
39500 Ikaalinen